Skip Navigation
miljö

Miljö


Gör verklighet av hållbarhet

På thyssenkrupp Elevator är vårt åtagande att minska miljöavtrycket från våra produkter och processer fast förankrat i vår kultur och vårt synsätt. Det är faktiskt kärnan i vår strategi för hållbarhet.

Kravet på energieffektivitet

miljö

Den urbana befolkningsökningen går inte att stoppa, vilket innebär att tillgången till utrymme och resurser blir allt knappare. För att komma till rätta med detta och bevara grönområden blir stadsområdena ofta allt mer tätbefolkade och det byggs mer på höjden. Därför måste byggnaderna leverera större effektivitet och komfort än någonsin tidigare.

Den globala efterfrågan på energi kommer att öka med 20–35 % under de kommande 15 åren och städerna kommer att svara för två tredjedelar av denna ökning (se även: Urban Hub). I urbana miljöer är byggnader de största energiförbrukarna. Våra innovativa tekniker och moderniseringspaket hjälper er att minska energiförbrukningen.

Hissar: förbättrar byggnadernas energieffektivitet

Ny teknik som vår TWIN-hiss – två korgar som är oberoende av varandra i samma schakt – kan minska energiförbrukningen med upp till 27 % och minska effektbehoven med 50 % och öka det användbara golvutrymmet med ända upp till 30 %.

Hissar kan också bidra till byggnadens självförsörjning. I det nya One World Trade Center i New York alstrar våra hissars regenerativa drift tillräckligt med energi för all belysning i byggnaden. Renovering av äldre hissar kan minska energiförbrukningen med upp till 70 % och förlänga livslängden för en hiss med 25 år.

”Dagens energislösande byggnader är ett jätteproblem för vårt ökande energibehov. De beslut vi fattar idag påverkar städernas framtid. Det är oerhört viktigt att den urbana utvecklingen fortsätter att blicka framåt och fokuserar på hållbarhet – för framtida generationers skull. Expertkunskaperna och produkterna finns redan. Den enda utmaningen är att uppgradera vårt byggnadsbestånd snabbare.”

PeterWalker, vd, thyssenkrupp Elevator Se även Urban Hub

Dessa program stöder hållbara byggnader genom att främja lägre energiförbrukning, skapa miljöer som gynnar hälsa och välmående och minska miljöpåverkan under byggnadens totala livscykel. De hjälper oss också att göra vår del för att en framtid där nettoenergi noll blir verklighet.

Våra system för passagerartransport är för närvarande installerade i 1 000 LEED-certifierade byggnader. 2015 blev vår anläggning i Middleton, Tennesse, den första hisstillverkningsanläggningen i världen som fick LEED-guldcertifiering för ”Existing Buildings: Operations and Maintenance” (befintliga byggnader: drift och underhåll). Kontinuerliga förbättringar av resurseffektiviteten och miljöpåverkan ledde till att den 50 år gamla anläggningen belönades med denna utmärkelse.

”Vi kommer i framtiden se fler och fler byggnader som siktar på en standard som till och med är högre än LEED.”

Monica Miller, chef för hållbar design och LEED Accredited Professional (AP), thyssenkrupp

Minska våra operativa utsläpp

Vi gör också stora framsteg när det gäller att minska våra operativa utsläpp. På våra anläggningar innebär detta:

  • Minskade utsläpp av CO2
  • Minskad vattenförbrukning
  • Ökad energieffektivitet
  • Förbättrad avfallshantering

implementering av ISO 14001

Utöver vårt Groupwide Energy Efficiency Program (GEEP) (energieffektivitetsprogram för hela koncernen) arbetar vi enligt standarden ISO 14001 för miljöledningssystem. Som en del av thyssenkrupp AG är vårt mål att ISO 14001 ska ha implementerats på alla miljömässigt relevanta tillverkningsanläggningar och fältkontor under räkenskapsåret 2019/2020. Idag är mer än 35 thyssenkrupp AG-anläggningar certifierade enligt ISO 14001, och fler kommer att följa.